Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. (RODO) – art.13 ust.1 i ust. 2 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018r.

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług VERUSDENT poprzez Serwis.

Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w serwisie jest VERUSDENT Praktyka Lekarska Dentystyczna ul. Dąbrowskiego 20/U4, 30- 532 Kraków, NIP 945 196 22 20, REGON 122595817, e-mail: biuro@verusdent.pl, tel.: +48 690 990 906.

Inspektorem ochrony danych w VERUSDENT jest Alicja Rembiasz-Jedliński, dane kontaktowe: tel.: +48 730 191 180, adres e-mail: verusdent@gmail.com.

Przetwarzanie wszelkich danych osobowych jest zgodne z art. 6 RODO i odbywa się ze względu na uzasadniony prawnie interes związany z analityką strony oraz jej odwiedzin i przekierowań do stron pokrewnych.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych temu podmiotowi leczniczemu danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Ich wykonywanie jest kontrolowane i stale sprawdzane pod względem zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz „Polityka Cookies”).

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój samego serwisu internetowego. Wszelkie zmiany podane zostaną w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis VERUSDENT. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecane jest zapoznanie się.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności podmiot pozostaje do dyspozycji – dane teleadresowe znajdują się w zakładce KONTAKT.