Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej: VERUSDENT Przychodnia stomatologiczna, ul. Dąbrowskiego 20/U4, 30-532 Kraków, nr. ks.rej.: 000000226683

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące do celów diagnostycznych polegającą na :

  • uruchomieniu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące za zezwoleniem PWIS na aparaty rtg w pracowni rentgenowskiej z dwoma gabinetami:
  1. Gabinet RTG- stomatologiczny pantomograficzny + CBCT - Kodak 9000 3D (stacjonarny),
  2. Gabinet stomatologiczny- stomatologiczny wewnątrzustny – MyRay RX DC (stacjonarny).
  • uruchomianiu pracowni rentgenowskiej zgodnie z decyzją PWIS: Decyzja Nr 1/74/2020  z dnia 14.05.2020r.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych-  w ciągu minionych 7 miesięcy (od maja 2020r.) zmierzona dawka efektywna wyniosła: poniżej czułości błony dozymetrycznej  t.j. < 0,1 mSv.

Jednostka wykonała pomiary dozymetryczne osłon stałych z wynikami zgodnymi z przepisami prawa.

W 2019r. i 2020r. wykonane zostały testy specjalistyczne dla urządzeń rtg, a co miesiąc wykonywane są testy podstawowe. Wyniki są zgodne z wymogami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U. z 2005r. poz. 168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi: pracownicy - 20mSv/rok,  ogół ludności - 1mSv/rok.

 

Podsumowanie:

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w ciągu minionych 7 miesięcy 2020r. nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia rentgenowska nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych ani jakichkolwiek innych.
  • W pracowni obowiązki wykonywania badań sprawuje pracownik zaliczony do kategorii B, posiadający stosowne badania oraz uprawnienia potwierdzone egzaminem państwowym i certyfikatem z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta.